Nhãn đục lỗ biên

Dùng để in trên máy in kim...

Dùng để in trên máy in kim...
In gia công Nhãn cho nghành điện tử